Predicon

Uniwersalny moduł diagnostyczno-prognostyczny dla systemów monitorowania stanu złożonych struktur mechanicznych pracujących w obecności zakłóceń o charakterze nie-Gaussowskim oraz zmiennych warunkach eksploatacyjnych

Celem projektu jest opracowanie modułów dla nowej klasy systemów monitorowania i diagnostyki dla złożonych systemów mechanicznych pracujących w silnie zmiennych warunkach eksploatacyjnych i w obecności zaburzeń o charakterze niegaussowskim w przestrzeni cech diagnostycznych. Na cel projektu składają się dwa cele cząstkowe: opracowanie i adaptacja nowych odpornych metod do automatycznej estymacji wartości granicznych symptomów w klasach stanu prawidłowy/ostrzegawczy/alarmowy w obecności zakłóceń, opracowanie nowych metod modelowania danych długoterminowych oraz ich wykorzystanie do prognozowania resztkowego czasu życia, a także wyznaczania prawdopodobieństwa bezawaryjnej pracy w zadanym horyzoncie czasowym. Dodatkowo, opracowane zostaną procedury do automatycznej oceny jakości prognoz. Adaptacja dotychczasowych osiągnięć naukowych realizowana będzie w zadaniach 2 i 3. Kolejne zadania to opracowanie i implementacja algorytmów, integracja z istniejącym systemem i testy rozwiązań na różnym poziomie rozwoju systemu monitorowania. Opracowanie nowych metod przetwarzania danych oparte będzie o założenie o nieliniowości relacji stan techniczny maszyny – wartość cechy, silnej niestacjonarności danych długoterminowych zbieranych w systemie oraz ich możliwym niegausowskim charakterze. Przy takich założeniach konieczne jest zastosowanie zaawansowanych metod ze szczególnym uwzględnieniem statystycznego modelowania danych, teorii procesów losowych, opisu systemów z wykorzystaniem teorii filtrów stochastycznych, zastosowaniu tzw. odpornych statystyk i wreszcie metod uczenia maszynowego. Metody te zostaną wdrożone do własnej działalności gospodarczej konsorcjanta. Rezultatem projektu będzie innowacyjny system diagnostyczno-prognostyczny. Zasadniczą potrzebą rynkową, jest zwiększenie bezpieczeństwa zakładów przemysłowych oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji. Głównym rynkiem docelowym rezultatów projektu są duże i średnie zakłady przemysłowe.


Czas trwania: 2021-10-01 – 2023-12-31

Instytucja Pośrednicząca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw

Konkurs 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka

Wartość projektu: 4.050.632,84 zł (w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 3.514.793,26 zł).

Leader:

AMC TECH SP. Z O.O.

Research partner:

Politechnika Wrocławska

Wydział Matematyki

Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii